onsdag 13 mars 2013

Spikklubbas kontrakt

Anders Åströms pappa, med andra ord min farfars farfars farmors farfar, hette Per Andersson Spikklubba. I veckan återfann jag ett kontrakt rörande hans brukande av frälsehemmanet Mjöträsk från den 15 oktober 1801 i Handskriftsamlingen på Norrbottens museums arkiv. Här kommer en avskrift av detta kontrakt:

Uppå mitt Ägande FrällseHemman Mjöträsk uti Råneå Sockn, Ett Mantal antager jag Samuel Gustaf Hermelin härmedest, förra Nybyggaren, därstedes Pehr Andersson Spikklubba, såsom Landtbonde, under nedanskrefne villkors upfyllande.

1mo Skall det åligga Honom Pehr Andersson Spikklubba, att detta Hemman, så väl till Hus som jord, väl och försvarligen, ej allenast underhålla, utan och årligen gjöra de Bygnads och upodlings skylldigheter, som LandtBönder uti Allmänhet tillkomma.

2do Kommer Han, att för alla Hemmanets Uskyllder af hvad namn och egenskap de vara måge, så till Kongl. Maj:t och Cronan, som Presterskap och inbördes tunga, ansvara före, och dem på sina rätta tider afbörda och utgiöra.

3tio Lemnar jag mitt bifall därtill, at det Tjäruverke, Han för denna Höst uptaga, må till Tjärubränning af honom få begagnas för att sina skullder betala, men förbjudes hädanefter, med stik näringsgren sig af mine Skogar begagna, utan då han från Jordbruket kan vara ledig, skall Han sig med Kohlning för Meldersteins Bruk sysselsetta.

4ta Skall Han för Hemmanets begagnande och Åboende årligen till mig, vid Meldersteins KohlHus aflemna Tolf (:12:) Tolf Tunne Stigar fullgoda Mihl Kohl, för hvilka Han ingen betalning äger att fordra, men hvad Han till äfventyrs mera lemnar, niuter han för hvarje sådan framförd Stig fyra skillingar mindre än hvad Almogen af mig ärhåller och 

5o Kommer detta Contract at nu genast sin början taga och vara så länge, jag eller Landtbonden kunna finnas nögde eller belåtne, då Laga Upsägelse och fardag lemnes. Häraf äro tvenne Exemplar expedierade af hvilka Pehr Andersson Spikklubba, ett deraf tillstält är, och detta med mitt nams underskrift uti nedanskrefne Vittnens närvaro bestyrkt. Meldersteins Bruk den 15 October 1801.
                                            Samuel Gust. Hermelin genom Lars Bergner

Med förenämde Afhandling är jag Pehr Andersson Spikklubba till alla delar nögd, och under emottagande af detta Contract, förbinder mig upfylla, hvad det samma innehåller som försäkres af Meldersteins Bruk ut Supra.
Till vittne Olof Bergström          Pehr Andersson Spikklubba uti Mjöträsk

Med originalet enligt intygar L Bergner


1 kommentar:

  1. Intressant, Soldat Spikklubba finns också i min stamtavla! Mvh Christer Öberg

    SvaraRadera